Odpowiedzialność

Wpływ w odpowiedzialnym przywództwie może rosnąć podobnie do wzrostu wykładniczego. Servant Lider zwielokrotnia sukces i satysfakcję - osobistą i zawodową, swoją i swoich współpracowników, poprzez uruchomienie wspólnej odpowiedzialności. Tym samym wykracza poza tradycyjne granice wpływu przywództwa.